Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

I. MENO A ADRESA ZODPOVEDNÉ OSOBY

Osoba zodpovedná v zmysle GDPR a iných národných zákonov na ochranu osobných údajov členských štátov a ostatných ustanovení na ochranu údajov:

Dr. Grepl, s.
Website: www.grepl.com

II. MENO A ADRESA OSOBY POVERENÉ OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Otázky súvisiace s ochranou osobných údajov prosím zasielajte na e-mailovú adresu: info@grepl.cz

III. VŠEOBECNE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje našich užívateľov zisťujeme a používame zásadne iba vtedy, ak je to potrebné na zabezpečenie funkčných webových stránok a našich obsahov a procesov. Osobné údaje našich užívateľov zisťujeme a využívame zásadne iba po predchádzajúcom súhlase užívateľa.

Výnimka platí v prípadoch, v ktorých predbežné získanie súhlasu nie je zo závažných dôvodov možné a spracovanie údajov je povolené zákonnými predpismi.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Ak je na spracovanie osobných údajov získaný súhlas dotknutej osoby, slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ (GDPR).

Pri spracovaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. b GDPR. To platí aj pre spracovanie potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení.

Ak je spracovávanie osobných údajov potrebné na plnenie právneho záväzku našej firmy, slúži aké právny základ článku 6 ods. 1 písm. c GDPR.

Ak je spracovanie potrebné na hájenie oprávneného záujmu našej firmy alebo tretej osoby a neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby, slúži ako právny základ pre spracovanie článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

3. Vymazanie údajov a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sú vymazané alebo zablokované, len čo pominul účel ich uchovávania. Údaje môžu byť uchovávané dlhšie, ak to bolo stanovené európskou alebo národnou legislatívou v nariadeniach Európskej únie, zákonoch alebo iných predpisoch, ktorým zodpovedná osoba podlieha.

K zablokovaniu alebo vymazaniu údajov dôjde len vtedy, ak vypršala predpísaná doba uchovávania údajov, ibaže by bolo ďalšie uchovávanie údajov potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy.

IV. PRÍSTUP NA INTERNETOVÉ STRÁNKY A VYTVORENIE LOGOVACÍCH SÚBOROV

1. Popis a rozsah spracovania osobných údajov

Pri každom otvorení našich internetových stránok zaznamenáva systém automaticky údaje a informácie z počítačového systému, odkiaľ boli stránky otvorené. Pritom sa zisťujú nasledujúce údaje:

  1. informácie o type prehliadača a použitej verzii
  2. operačný systém používateľa
  3. internetový provider užívateľa
  4. IP adresa užívateľa
  5. dátum a čas prístupu
  6. internetové stránky, z ktorých sa systém používateľa na naše stránky dostal.
  7. internetové stránky, z ktorých sa systém užívateľa k našim stránkam pripojil.

Údaje sa ukladajú aj do logovacích súborov nášho systému. Tieto údaje sa neukladajú spoločne s inými osobnými údajmi užívateľa.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Právnym základom pre prechodné uchovávanie údajov a logovacích súborov je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR.

3. Účel spracovania osobných údajov

Prechodné uchovávanie IP adresy systémom je potrebné, aby bolo možné odoslať internetovú stránku do počítača užívateľa. Preto musí IP adresa užívateľa zostať počas relácie uložená. Uchovávanie prebieha v logovacích súboroch, aby bola zaistená funkčnosť internetovej stránky. Okrem toho nám tieto údaje slúžia na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov. Na účely marketingu sa tieto údaje nevyhodnocujú. Na tieto účely je naším oprávneným záujmom spracovávať osobné údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

4. Čas uchovávania údajov

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zisťované. V prípade záznamu dát na účely webových stránok ide o tento prípad, ak skončila aktuálna relácia. V prípade ukladania dát do logovacích súborov sa o tento prípad jedná najneskôr po tridsiatich dňoch. Je možné aj dlhšie uchovávanie. V tomto prípade je IP adresa užívateľa vymazaná alebo anonymizovaná, aby ju už nebolo možné ku klientovi priradiť.

5. Možnosť odvolania súhlasu a odstránenia

Záznam dát pre sprístupnenie webovej stránky a ukladanie dát do logovacích súborov je pre prevádzku internetovej stránky nevyhnutné. Preto v tejto veci nie je možnosť vysloviť nesúhlas.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Právnym základom pre spracovanie dát je súhlas užívateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.